Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť INTERPRODUKT, s.r.o., Kamenná 8925/16G, 010 01 Žilina. IČO 36 417 840 DIČ: 2021802024 IČ DPH: SK2021802024 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
011 79 Žilina 1
http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:
• osoba zapísaná v obchodnom registri,
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument “Spôsoby dopravy”, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Kúpna zmluva
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 1/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou.

III. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

IV. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
• cez e-shop www.invado-shop.sk

V. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v zmysle obchodného zákonníka č.102/2014 §7 ods. 6 písmeno c., ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar bol vyrobený na mieru alebo je daný tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

VI. Platobné podmienky

Predávajúci po potvrdení objednávky vystaví zálohovú faktúru na výšku 30% zo sumy objednávky. Táto suma sa môže uhradiť len bankovým prevodom na účet predávajúceho. Pri prevzatí tovaru predávajúci vystaví konečnú faktúru na 70% doplatok sumy objednávky. Táto suma môže byť uhradená v hotovosti pri prevzatí tovaru, alebo bankovým prevodom, tak aby peniaze boli pripísané na bankový účet predávajúceho jeden deň pre termínom dodania.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a. platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru
b. platba vopred bankovým prevodom
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

VII. Dodacie podmienky

Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu. Dodacie termíny sú informatívne, o presnom termíne doručenia bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
Dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania zálohovej platby na účet predávajúceho. Bežná dodacia lehota je cca 8 týždňov, avšak v prípade zmeny objemu zákaziek vo výrobe sa môže bežná dodacia lehota skracovať alebo predlžovať. Niektoré dvere so zárubne sú vyrobené na sklade, nájdete ich v časti zrýchlené dodanie, dodacia lehota týchto produktov je 1-2 týždne. Za prípadné predlžovanie dodacej lehoty v dôsledku zvyšovania objemu zákaziek vo výrobe, predávajúci neznáša zvýšené náklady kupujúceho, ak by mu týmto vznikli.
Predávajúci poskytuje svoju vlastnú dopravu na dovoz dverí a zárubní v rámci celého Slovenska.
Z dôvodu veľkosti a váhy tovaru, nie je možné ho poslať žiadnou prepravnou službou.
Doprava je poskytovaná aj v rámci Českej republiky a bude vyrátaná individuálne.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzický neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom predávajúceho spísať
Zápis o škode zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a viditeľné porušenie či poškodenie balenia alebo tovaru nebudú akceptované.
Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne.

VIII. Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

IX. Reklamačný poriadok a reklamácie všeobecne

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť najneskôr do 5 kalendárnych dní Predávajúceho, pričom je potrebné priložiť aj fotodokumentáciu k chybám dodaného tovaru.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru, ktoré vzniknú počas používania tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi resp. nanovo zadať do výroby. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na výrobu, prepravu a opravu u výrobcu.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Produkt je potrebné pred začatím montáže dôkladne skontrolovať. Reklamácia, ktorá je viditeľná už pred montážou nebude uznaná výrobcom, ak už je tovar namontovaný alebo inak upravovaný. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Posudzovanie, čo je reklamovateľnou vadou, vychádza z nasledovných zásad:
a)Optické vady musia byť posudzované za denného svetla zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá bežnému využitiu konkrétneho priestoru. Na vady, ktoré nie sú za týchto podmienok viditeľné, nemôže byť uznaná reklamácia (všeobecne platí, že vady menšie ako 3 mm sú prípustné, pretože spravidla nie sú rozpoznateľné voľným okom za uvedených podmienok).
b)Bodové alebo plošné poškodenia ako škrabance, farebné zmeny, povrchové nerovnosti nie sú vadou a sú prípustné, ak ich najväčší rozmer je menší ako 3 mm a ich počet nepresiahne 5 ks na jednom prvku.
c)Škrabance nezasahujúce do podkladu povrchovej úpravy sú prípustné tiež za podmienky, že súčet ich dĺžok na jednom prvku nepresiahne 90 mm a súčasne dĺžka najväčšieho z nich je menšia alebo rovná 30 mm.
d) Estetické, alebo líniové odchýlky, ktoré sa dajú odstrániť začistením alebo korekciou sa nepovažujú za vady výrobku.
e)Dosadanie dverného krídla k zárubni nesmie presiahnuť 3 mm v priehybe na spodku a vrchu.(priehyb dverí)
f)Rozdiel teplôt v miestnostiach, ktoré oddeľujú interiérové dvere nesmie byť väčší ako 10 °C. Rozdiel vzdušnej vlhkosti v miestnostiach nesmie prekročiť 20 % . Celková vzdušná vlhkosť nesmie prekročiť 75 %. Vady na prehnutí dverí, prípadné porušenie povrchovej úpravy spôsobené týmito faktormi sa nepovažuje za reklamáciu.

X. Vady vylúčené z reklamácie

6.1. Vada je nedostatok vlastnosti výrobku, ktorú požadoval zákazník alebo ktorý vyplýva z právnych, resp. technických noriem platných pre daný výrobok.
Nie je možné reklamovať najmä tieto vady:
a) vady, ktoré vznikli mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo nesprávnou údržbou po prevzatí výrobkov alebo diela,
b) vady spôsobené neodbornou manipuláciou a montážou, ktorá bola vykonaná po prevzatí výrobkov,
c) vady vzniknuté v podmienkach s chemickou alebo fyzickou nerovnováhou v náväznosti na vlastnosti stavby (napr. vady projektu a použitých materiálov pri stavbe, nadmerná prašnosť, vlhkosť, emisie…)
d) vady vzniknuté v dôsledku vlastného alebo cudzieho zavinenia po prevzatí výrobku alebo diela
e) vady, ktoré vznikli na základe tzv. vyššej moci (požiar, záplavy, krupobitie, vojnový stav, štrajk a pod.)

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.9.2017 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.