I. Základné ustanovenia
Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť INTERPRODUKT, s.r.o., Kamenná 8925/16G, 010 01 Žilina. IČO 36 417 840 DIČ: 2021802024 IČ DPH: SK2021802024 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
011 79 Žilina 1
http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:
• osoba zapísaná v obchodnom registri,
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument “Spôsoby dopravy”, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Kúpna zmluva
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 1/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou.

III. Ceny
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

IV. Objednávanie
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
• cez e-shop www.invado-shop.sk

V. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený formulár na odstúpenie od zmluvy.
Formulár na odstúpenie od zmluvy je k s stiahnutiu na e-shope – invado-shop.sk
https://invado-shop.sk/na-stiahnutie/

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v zmysle obchodného zákonníka č.102/2014 §7 ods. 6 písmeno c., ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar bol vyrobený na mieru alebo je daný tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, je zreteľne označený pri položke tovaru, ktorý takémuto režimu podlieha.

VI. Platobné podmienky

Za tovar objednaný na eshope invado-shop.sk je možné platiť nasledujúcimi možnosťami:

Dvere, zárubne a stavebné puzdra:
• platba bankovým prevodom vopred
• platba na základe zálohovej faktúry – 30 % vopred, 70% pri prevzatí tovaru

Kľučky:
• platba bankovým prevodom vopred
• platba na dobierku (platíte priamo pri preberaní tovaru)

Kompletný vzorkovník farieb:
• platba na dobierku (platíte priamo pri preberaní tovaru)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

VII. Dodacie podmienky
Dodaním tovaru sa rozumie fyzické doručenie objednaného tovaru kupujúcemu. Dodacie termíny sú informatívne, o presnom termíne doručenia bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania zálohovej platby na účet predávajúceho. Bežná dodacia lehota je 4-6 týždňov. Niektoré dvere so zárubne sú vyrobené na sklade, nájdete ich v časti zrýchlené dodanie, dodacia lehota týchto produktov je 1-2 týždne. Predávajúci poskytuje svoju vlastnú dopravu na dovoz dverí a zárubní v rámci celého Slovenska. Z dôvodu veľkosti a váhy tovaru, nie je možné ho poslať žiadnou prepravnou službou. Doprava je poskytovaná aj v rámci Českej republiky a bude vyrátaná individuálne. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzický neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom predávajúceho spísať/ Zápis o škode zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a viditeľné porušenie či poškodenie balenia alebo tovaru nebudú akceptované. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne.

VIII. Záručné podmienky
Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

IX. Reklamačný poriadok a reklamácie všeobecne
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť najneskôr do 7 kalendárnych dní Predávajúceho, pričom je potrebné priložiť aj fotodokumentáciu k chybám dodaného tovaru. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez závad, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.“;

Pre uplatnenie reklamácie tovaru, ktoré vzniknú počas používania tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj vyplnený reklamačný formulár, ktorý obsahuje popis chyby, informácie o objednávateľovi, daňový doklad a doklad o prevzatí tovaru.
Reklamačný formulár je k s stiahnutiu na e-shope – invado-shop.sk https://invado-shop.sk/na-stiahnutie/

Termín vybavenia reklamácie je najneskôr do 30 kalendárnych dní od dňa uplatnenia reklamácie.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Produkt je potrebné pred začatím montáže dôkladne skontrolovať. Reklamácia, ktorá je viditeľná už pred montážou nebude uznaná výrobcom, ak už je tovar namontovaný alebo inak upravovaný. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Posudzovanie, čo je reklamovateľnou vadou, vychádza z nasledovných zásad:
a) Optické vady musia byť posudzované za denného svetla zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá bežnému využitiu konkrétneho priestoru. Na vady, ktoré nie sú za týchto podmienok viditeľné, nemôže byť uznaná reklamácia (všeobecne platí, že vady menšie ako 3 mm sú prípustné, pretože spravidla nie sú rozpoznateľné voľným okom za uvedených podmienok).
b) Bodové alebo plošné poškodenia ako škrabance, farebné zmeny, povrchové nerovnosti nie sú vadou a sú prípustné, ak ich najväčší rozmer je menší ako 3 mm a ich počet nepresiahne 5 ks na jednom prvku.
c) Škrabance nezasahujúce do podkladu povrchovej úpravy sú prípustné tiež za podmienky, že súčet ich dĺžok na jednom prvku nepresiahne 90 mm a súčasne dĺžka najväčšieho z nich je menšia alebo rovná 30 mm.
d) Estetické, alebo líniové odchýlky, ktoré sa dajú odstrániť začistením alebo korekciou sa nepovažujú za vady výrobku.
e) Dosadanie dverného krídla k zárubni nesmie presiahnuť 3 mm v priehybe na spodku a vrchu.(priehyb dverí)
f) Rozdiel teplôt v miestnostiach, ktoré oddeľujú interiérové dvere nesmie byť väčší ako 10 °C. Rozdiel vzdušnej vlhkosti v miestnostiach nesmie prekročiť 20 % . Celková vzdušná vlhkosť nesmie prekročiť 75 %. Vady na prehnutí dverí, prípadné porušenie povrchovej úpravy spôsobené týmito faktormi sa nepovažuje za reklamáciu.

X. Vady vylúčené z reklamácie
Vada je nedostatok vlastnosti výrobku, ktorú požadoval zákazník alebo ktorý vyplýva z právnych, resp. technických noriem platných pre daný výrobok.
Nie je možné reklamovať najmä tieto vady:
a) vady, ktoré vznikli mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo nesprávnou údržbou po prevzatí výrobkov alebo diela,
b) vady spôsobené neodbornou manipuláciou a montážou, ktorá bola vykonaná po prevzatí výrobkov,
c) vady vzniknuté v podmienkach s chemickou alebo fyzickou nerovnováhou v náväznosti na vlastnosti stavby (napr. vady projektu a použitých materiálov pri stavbe, nadmerná prašnosť, vlhkosť, emisie…)
d) vady vzniknuté v dôsledku vlastného alebo cudzieho zavinenia po prevzatí výrobku alebo diela
e) vady, ktoré vznikli na základe tzv. vyššej moci (požiar, záplavy, krupobitie, vojnový stav, štrajk a pod.)

XI. Alternatívne riešenie sporov (ARS)
Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na interprodukt@interprodukt.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_sk . Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XII. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 22.7.2021 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.